𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 Đ𝐀́𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑

🧧Moon xin chính thức thông báo lịch nghỉ Tết đến Quý khách hàng
Moon sẽ hoạt động đến 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝟑𝟎 𝐓𝐞̂́𝐭)
Thời gian mở cửa sau Tết vào 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐌𝐮̀𝐧𝐠 𝟔 𝐓𝐞̂́𝐭)
🧧𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧 & 𝐕𝐚̣𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐲́